1/2009 az önkormányzat és intézménye 2009. évi költségvetéséről

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2009. ( II.24. ) rendelete
az önkormányzat és intézménye 2009. évi költségvetéséről  

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65 §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Kormány rendeletben meghatározottakat – a 2009. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

                                                                  1.§

A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve az önálló költségvetési szervét is – a 2008. évi költségvetésének

            a.)  kiadási főösszegét                488.373 ezer Ft-ban
            b.) bevételi főösszegét              488.373 ezer Ft-ban

Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség költségvetésének

            a.) kiadási főösszegét                    69.655 ezer Ft-ban
            b.) bevételi főösszegét                   69.655 ezer Ft-ban

állapítja meg.

                                                                   2.§

(1)   Az önkormányzat önállóan gazdálkodó szervei 2009. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként az  1. sz. melléklet, működési bevételeit szakfeladatonként az   1/1. sz. melléklet tartalmazza.                                                                                     

(2)   Az önkormányzat  2009. évi működési, felhalmozási előirányzatait intézményenként,                         kiemelt előirányzatonként  a  2. sz. melléklet, társadalom- és szociálpolitikai juttatásait, illetve működési célú pénzeszköz átadásait a  2/1. sz. melléklet tartalmazza részletezve.

                                                                   3.§

(1)   Az önkormányzat felújítási előirányzatait célonként a  3. sz. melléklet tartalmazza.                                         
(2)   A felhalmozási kiadásokat feladatonként a  4. sz. melléklet tartalmazza.

                                                                     4.§

(1)   Az önkormányzati hivatal és intézménye költségvetését szakfeladatonként az 5. sz. melléklet, működési kiadásait részletezve az 5/1 sz. melléklet tartalmazza.
(2)   A képviselő-testület 4.041 ezer Ft kötött felhasználású általános tartalékot képez.
(3)   A kötött felhasználású tartalékból 2.984 ezer Ft-ot az önkormányzat tulajdonát képező pettendi településrész szennyvízhálózatának karbantartására, felújítására, 1.057 ezer  Ft-ot környezetvédelmi beruházásra, karbantartásra lehet fordítani.

                                                             5.§

A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye létszámkeretét  a 6. sz. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

                                                             6.§

Az önkormányzat és intézménye éves előirányzatainak felhasználását bemutató
előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. sz. melléklet tartalmazza.

                                                       7.§

A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2009. január 1-jétől
43.200 Ft-ban állapítja meg.                                                                            

                                                      8.§

A képviselő-testület a temetési segély legkisebb összegét 2009. január 1-jétől
10.000 Ft-ban határozza meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9.§

  (1)  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és bizottságait, hogy a működési

         kiadások között tervezett előirányzatok felhasználásáról átruházott hatáskörben

         döntsenek az alábbi feladatokra biztosított keretösszegek határain belül:

Polgármester:                                         reprezentáció, reklám, propaganda                                                                   

Kulturális és Ifjúsági Bizottság:             ünnepségek szervezése

A felhasználásról a képviselő-testületet félévkor és háromnegyedévkor tájékoztatni kell.                                                  

  (2)  Az önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek a részükre céljelleggel juttatott

         összegek felhasználásáról elszámolni. Az elszámolási kötelezettségnek a féléves

         beszámolóval, illetve a háromnegyedévi pénzügyi beszámolóval egyidejűleg kell eleget

         tenni.
                                                   

10.§

(1)    Az önkormányzat és intézménye bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatóak.

(2)    A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

11.§

(1)   Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű   

        pótelőirányzatok intézmények között saját hatáskörben történő felosztására.

        E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatokról a képviselő-testületet a féléves

        beszámoló illetve a következő évi koncepció elfogadásakor tájékoztatni kell.

        A képviselő-testület legkésőbb az éves beszámoló elfogadása előtt dönt a  

        költségvetési rendelet pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2)   A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a  

        részelőirányzatoktól -  az Államháztartás működési rendjéről szóló többször

        módosított 217/1998.(XII.30.) Kormány rendeletben foglaltak figyelembe

        vételével –  előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

(3)     Az önkormányzat és intézménye a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül saját

       hatáskörben előirányzat módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a

       jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(4)     Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve szabadon, de a  

       217/1998.(XII.30.) Kormány rendelet 51.§.(1) és (2) bekezdésben foglaltak,   

       valamint a (3) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével módosíthatja egyes

       kiemelt, ezen belül részelőirányzatait.

           (5)  A képviselő-testület az intézménye által saját hatáskörben és központilag

                  végrehajtott előirányzat változásai miatt a költségvetési rendeletet a beszámoló

                  elfogadása előtt módosítja.

12.§

(1)    A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szervet a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

(2)    Az önkormányzat intézménye szabadon használhatja fel a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét. A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörben történő előirányzat módosítás és az azzal egyidejűleg történő képviselő-testületi tájékoztatás után történhet.

                                                      13.§

(1)   Az önkormányzat  2008. évi pénzmaradványa 47.460 ezer Ft, a körjegyzőség

      pénzmaradványa 2.090 ezer Ft.       

(2)   A képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradványából 4.041 ezer Ft

      általános tartalékot képez, 43.419 ezer Ft beruházásra, felújításra, karbantartásra

      kerül felhasználásra. A körjegyzőség pénzmaradványa működési kiadásokra kerül

      felhasználásra.

                                                                        14.§

                                                            Záró rendelkezések

(1)   Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2009. január 1.  

napjától kell alkalmazni. Jelen rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályukat   vesztik Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete következő rendeletei: a 3/2001.(III.27.) rendelet az önkormányzat 2000. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójáról, a 4/2003.(IV.01.) rendelet az önkormányzat 2002. gazdálkodásáról szóló beszámolójáról, az önkormányzat és intézményei 2004. évi gazdálkodásáról szóló 1/2004.(II.18.) rendelet és azt módosító 4/A/2005.(IV.27.) rendelet, az önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról szóló 1/2005.(II.09.) rendelet és az azt módosító 7/2005.(IX.13.) rendelet, az önkormányzat és intézményei 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(IV.26.) rendelet és az azt módosító 14/2006.(II.15.) és az 5/2007.(IV.17.)rendelet, továbbá az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007.(II.13.) rendelet és az azt módosító 8/2007.(IX.18.), 10/2007.(XI.28.) és a 6/2008.(IV.24.) rendelet.     

           (2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

                  Kápolnásnyék, 2009. február 5.            

                              Dr. Farsang Zoltán                            Sági Tibor

                             polgármester                                   körjegy

Kápolnásnyék Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Szechenyi2020

Infrastruktúra-fejlesztés a kápolnásnyéki könyvtárban

SzechenyiTerv

Copyright 2013 Kápolnásnyék
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36(22)574-100