9/2009 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 10/2005. rendelet módosítása

Kápolnásnyék Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

9/2009. (IV.08.)

r e n d e l e t e

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 10/2005.(X.19.) rendelet (továbbiakban Rendelet) módosítása

 

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32.§.(3) bekezdésében és a 132.§.(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja.

 

§

 

A Rendelet 5. §. (2) bekezdés a) pontja, a 13.§. a) pontja és a 17.§-t megelőző alcím. „rendszeres szociális segély” szövegrész helyébe az „Aktív korúak ellátása” szövegrész lép

 

 

 

§.

 

A Rendelet 17. §-a hatályát veszti, helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(1) „A jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg a szociális törvény 33. § (1) bekezdésében meghatározott személyek számára.”

 

 

(2)A rendszeres szociális segélyre jogosult személyek vonatkozásában - az egészségkárosodott személyek kivételével - az együttműködésre kijelölt szerv a Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Velence, Tópart utca 52.) (továbbiakban Családsegítő Szolgálat)

 

(3) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának feltételeként együttműködésre köteles a Családsegítő Szolgálattal.

 

(4) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy az együttműködés keretében

 

a Családsegítő Szolgálatnál az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül nyilvántartásba veteti magát,

írásban megállapodik a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó beilleszkedést segítő programról

teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat, köteles a Családsegítő Szolgálattal kapcsolatot tartani, az általuk előírt időpontban megjelenni,

a szociális törvényben előírt kötelezettségeinek eleget tenni.

 

 

§

 

A Rendelet 18. § –a hatályát veszti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

A Családsegítő Szolgálat kötelezettségei:

 

a.) figyelemmel kíséri az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló   határozatban megállapított határidő betartását, és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a jogerős határozat alapján- a Szolgálatnál történő megjelenéskor- nyilvántartásba veszi,

b.)        tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a beilleszkedést segítő program elkészítésének menetéről, a programok típusairól, az együttműködés eljárási szabályairól,

c.)        a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot, és arról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást köt.

d.)        folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítő programban foglaltak betartását,

e.)        legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról, és amennyiben szükséges- a rendszeres szociális segélyre jogosult bevonásával- módosítja a programot, illetve az éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzőt a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról.

f.)         az együttműködési kötelezettség megszegésének napjától számított 10 napon belül írásban jelzi a jegyzőnek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy önhibájából együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget,

g.)        a kapcsolattartásról a családsegítésre meghatározott esetnaplót vezet.

 

 

 

§

 

A Rendelet 19. § –a hatályát veszti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

A jegyző kötelezettségei:

 

a rendszeres szociális segélyre jogosult személy esetében (kivéve az egészségkárosodottak) az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozatot megküldi a Családsegítő Szolgálatnak,

tájékoztatja a Családsegítő Szolgálatot

az aktív korúak ellátására való jogosultság megszüntetéséről

a rendszeres szociális segély jogosultsági feltételeinek megszűnéséről és a szociális törvény 35. §-ának (1) bekezdése szerinti együttműködési kötelezettség előírásáról,

a rendszeres szociális segélyre jogosult személy önkormányzattal kötött megállapodásáról, amennyiben rendszeres szociális segélyre jogosult személy a települési önkormányzattal kötött megállapodásban vállalja az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét és az álláskeresési megállapodás megkötését a munkaügyi központtal.

 

 

 

 

 

 

 

§

 

A Rendelet 20. § –a hatályát veszti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

(1)       A beilleszkedést segítő program az együttműködő személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva kiterjed a

 

a Családsegítő Szolgálattal való kapcsolattartásra

az együttműködő személy számára előírt, az egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg munkavégzésre történő felkészülést segítő programban való részvételre,

a felajánlott és az iskolai végzettségnek megfelelő oktatásban, képzésben történő részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzésére.

 

 

(2)       A beilleszkedést segítő program tartalmi elemei:

 

foglalkoztathatóság javítása, álláskeresésre felkészítés érdekében: a motiváció és készség fejlesztés, képzettség erősítése, pszicho-szociális megerősítés, egyéni tanácsadás- esetkezelésen belül személyes megerősítés, álláskeresési készségek erősítése, pályakorrekciós tanácsadás, képzésbe eljuttatás, kommunikációs és konfliktuskezelési készségek fejlesztése, mentálhigiénés tanácsadás, szociális problémák kezelése/esetkezelés,

szinten-tartás – karbantartás – társadalmi integráció erősítése: egészségügyi – szociális – mentális állapotot javító, reszocializáció elősegítése, szociális esetkezelés, családgondozás, szocializációs, kapcsolatépítő csoportok, pszichológiai megerősítés/tanácsadás, kezelésbe juttatás, intézményi kapcsolódás megőrzése,

más ellátásba juttatás segítése: nyugdíj, rehabilitációs járadék, gyermeknevelési ellátások, ápolási díj, társadalombiztosítási tanácsadás, ügyintézés segítése, információnyújtás az ellátásokról és munkaerő-piaci kapcsolódásokról.

 

 

 

§

 

A Rendelet 21. § –a hatályát veszti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy számára felróható okból:

 

az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozatban meghatározott határidőn belül nem jelenik meg a Családsegítő Szolgálatnál,

a Családsegítő Szolgálat által előírt időpontban nem jelenik meg és távolmaradását 8 munkanapon belül nem igazolja,

a számára előírt foglalkozáson, tanácsadáson nem vesz részt,

a beilleszkedést segítő programról írásban nem állapodik meg a Családsegítő Szolgálattal, és abban meghatározottakat nem hajtja végre,

a rendszeres szociális segély természetben történő folyósításához szükséges nyilatkozatban valótlan adatokat közöl.

az önkormányzattal a felülvizsgálat során nem működik együtt.

 

 

 

 

§

 

A Rendelet 22. § –a hatályát veszti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

 

Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a rendszeres szociális segélyre jogosult személynek, aki a rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatt az együttműködése kijelölt szervvel fennálló együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi.

 

 

§

 

A rendelet 24.§. (2) bekezdése hatályát veszti, helyébe a következő rendelkezés lép:

 

Az (1) bekezdésben szabályozottakon túl helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy:

- akinek a támogatással érintett lakás nagysága - a hasznos lakó-alapterületet számítva – a 80 m2-t, vagy ennél nagyobb lakás esetén a személyenként számított 25 m2-t nem haladja meg. 5 személy felett minden további személy után már csak 5 m2-rel emelkedik a figyelembe vehető lakás nagysága.

- akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 225%-át,

- akinek a lakásfenntartás indokolt költségei elérik vagy meghaladják a háztartás összjövedelmének 30 %-át

 

 

§

 

A rendelet 25.§. (1) bekezdése hatályát veszti, helyébe a következő rendelkezés lép:

 

havi lakbért, vagy albérleti díjat bérleti szerződés alapján

a lakáscélú pénzintézeti kölcsön havi törlesztő részletét

az éves fűtés díját, illetve költségeit: gázfogyasztást éves szinten havi 12.000.-Ft-ig,

villanyáram havi költségét maximum 12.000.-Ft összeghatárig

személyenként havi 3.000.-Ft-ig a víz, szennyvíz díját

házi szemétszállítás költségét

 

 

§

 

A rendelet 40.§-a hatályát veszti, helyébe a következő rendelkezés lép:

 

Az Sztv. 50.§. (1) és (2) bekezdésében meghatározott személyeken túlmenően közgyógyellátásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200%-át, egyedül élő esetén 250%-át, feltéve, ha a részére megállapított havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 15%-át meghaladja.

 

 

 

 

Záró rendelkezések

 

11.§.

 

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell

 

 

 

Kápolnásnyék, 2009. február 5.

 

 

 

 

Dr. Farsang Zoltán                                                                             Sági Tibor

polgármester                                                                              körjegyző

 

Kápolnásnyék Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Szechenyi2020

Infrastruktúra-fejlesztés a kápolnásnyéki könyvtárban

SzechenyiTerv

Copyright 2013 Kápolnásnyék
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36(22)574-100