11/2009 az építészeti és természeti értékek helyi védelméről

 

 

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testület

11/2009.(IX.04.) rendelete

 

Az építészeti és természeti értékek helyi védelméről

 

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete szükségesnek tartja, hogy a közigazgatási területén lévő épített és természeti értékek védelemben részesüljenek, ezért az 1991. évi XX. tv. 85.§ (1) bekezdés a/ és b/ pontjára, figyelemmel az épített környezet alakításáról szóló 1997. évi LXXVIII tv 57.§- (2) és (3) bekezdésének, valamint a 66/1999.(VIII.13.) FVM rendelet 4.§-a felhatalmazása alapján, a törvények és a rendelet előírásaival összhangban a következő rendeletet alkotja:

 

I.

Általános rendelkezések

1.§.

 

A település közigazgatási területén található természetvédelmi területek, valamint az önkormányzat képviselő-testülete által helyi védelemben részesített értékek védelme a település minden polgárának alapvető kötelessége.

 

2.§.

 

Helyi védelem tárgyát képezi mindaz az épített vagy természeti érték (épület, utcarész, településrész, épületrész, szobor, emlékmű, növény, növényegyüttes, stb.), amelyet a képviselő-testület esztétikai, néprajzi, történeti régészeti vagy környezeti értéke miatt szakértői vélemény alapján védendőnek minősít. Ugyanígy helyi védelem tárgyát képezi minden olyan érték, amelynek országos védelmét folyamatba helyezték.

A rendelet hatálya nem terjed ki a műemlékekről, valamint a természetvédelemről szóló törvény rendelkezései alapján védelem alá helyezet értékekre.

A helyi védelem lehet területi és egyedi.

Helyi védelmi területnek minősítendő a település és a természeti környezet olyan összefüggő része, amely a jellegzetes településszerkezet történelmi folyamatosságát képviseli, ahol a település és környéke arculatát meghatározó építmények, növények együttest alkotnak, illetve a természeti környezetnek az a része, ahol számos védett növény vagy állat él. Ugyancsak védetnek minősítendő a helyileg védett építmény környezete.

Az egyedi védelem az építmény, szobor, harangláb, kereszt, emlékmű, egészére, vagy részletére, vagy a hozzátartozó földrészletre is kiterjedhet. Egyedi védelem tárgya lehet egy értékes növény, illetve növénycsoport is.

 

 

II.

A helyi védelem irányítása

 

A helyi védelem irányítása az önkormányzat képviselő-testületének feladata. A helyi védelemi munkával járó szakigazgatási és hatósági feladatokat a jegyző látja el. A helyi védelmi munkához felhasználható a helyi társadalmi szervezetek közreműködése is.

 

 

III.

Védetté nyilvánítás és ennek megszüntetése

 

A védetté nyilvánításról, illetve annak megszüntetéséről az önkormányzat képviselő testülete rendelettel dönt.

A védetté nyilvánítást, vagy annak megszüntetését állapotfelméréssel (fotókkal), értékvizsgálattal kell megalapozni, amelyhez kérni kell szakértők és a területen működő társadalmi szervezetek véleményét.

A védetté nyilvánítást nem befolyásolja a védetté nyilvánítandó érték tulajdonviszonyai, de a döntés előtt tájékoztatni kell a tulajdonost ennek hatásáról és a véleményét ki kell kérni.

A védett értékekről nyilvántartást kell vezetni.

 

A nyilvántartásnak tartalmazni kell a védett érték:

A védelem szakszerű, rövid indokolását,

fotódokumentációt

a helyi védelem védettségi kategóriáját,

a helyrajzi számot,

egyedi védettség esetén ezeken túlmenően

a védett érték pontos helyét (utca, házszám, helyrajzi szám),

helyszínrajzot,

a védett érték rendeltetését és használatának módját..

 

A védelemben részesítés vagy megszüntetés tényét a helyben szokásos módon közzé kell tenni, s erről írásban külön értesíteni kell:

a védett érték tulajdonosát,

a védetté nyilvánításra vagy megszüntetésre javaslatot tevőt,

építmény esetén az Országos Műemlékvédelmi Hivatalt, természeti értékek esetén a területi természetvédelmi hatóságot,

területi védelem esetén értesíteni kell az érintett utakat , közműveket üzemeltető szerveket is.

 

Rendezési tervek készítése során természeti és építészeti értékvizsgálati munkarészt is kell készíteni.

 

5.§.

 

A védelem alatt álló építményt, területet vagy természeti értéket meg kell jelölni.

A védett épületet táblával kell megjelölni.

A jelzés elhelyezéséről a tulajdonos hozzájárulásával az önkormányzat gondoskodik.

 

6.§

 

Védetté nyilvánításra, illetve ennek megszüntetésére hivatalból vagy lakossági kezdeményezésre, vagy társadalmi szervezetek javaslatára kerülhet sor.

A védetté nyilvánításra, illetve annak megszüntetésére vonatkozó javaslatnak tartalmazni kell a védendő érték pontos helyét, tulajdonviszonyait és a kezdeményezés indokait.

 

 

IV.

A védett épületek területek hasznosítására, fenntartására,

hatósági eljárás

 

7.§.

 

A helyileg védett értékek fennmaradásának feltétele, megőrzésének módja elsősorban a rendeltetésszerű használat.

Más hasznosítás esetén törekedni kell a közcélú felhasználásra.

A használat a védett értéket nem veszélyeztetheti.

A védett érték tulajdonosa kérheti az érték megóvása érdekében az önkormányzat támogatását. Az önkormányzat – pénzügyi helyzetének, teherbíró képességének függvényében – költségvetéséből támogatást adhat.

 

 

 

 

8.§.

 

A védett építményen külső vagy belső felújítási, helyreállítási, átalakítási, bővítési, korszerűsítési, bontási, víz- és kertépítési, tájrendezési, képző- és iparművész restaurálási, továbbá a védett építmény jellegét és megjelenését bármilyen módon érintő egyéb munkálatok, illetve épületkutatás, (falkutatás) végzéséhez, az építmény használati módjának megváltoztatásához, valamint növény, növényegyüttes kivágásához az építéshatóság engedélye szükséges.

Védett épületek korszerűsítését, átalakítását, bővítését a védettség nem zárja ki, de az épület jellege nem változhat.

Az építési hatósági eljárásban ki kell kérni a területileg illetékes főépítésznek a véleményét is.

Védett növény egyedek kivágásához engedély csak a fák biológiai pusztulása, valamint veszélyessé válása esetén adható.

A védett természeti területen végzett munkálatok az értékeket nem veszélyeztethetik, a terület jellegét nem változtathatják meg.

Védett területre (utcák, utcarészek, természeti területek) építési engedély csak úgy adható, hogy a munkák a terület jellegét ne változtassák meg.

 

9.§.

 

Építési munkák engedélyezése iránti kérelemhez az építési és használatbavételi engedélyezési eljárásról szóló jogszabályban előírt mellékleten kívül a főépítészi szakvélemény megkéréséhez csatolandó:

Átalakítás, bontás esetén a jelenlegi állappot felmérési rajzai két példányban;

Homlokzatot érintő munkálatok esetén színezésre vonatkozó javaslat egy példányban;

Belső dekoratív festések estén ezek színhű vázlatai egy példányban;

A munkák által érintett épületrészek jelenlegi állapotának fényképdokumentációja egy példányban.

 

 

 

V.

 

 

Záró rendelkezések

 

 

10.§.

 

E rendelet alapján Kápolnásnyék Község közigazgatási területén található védett épületek felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

E rendelet alapján Kápolnásnyék Község közigazgatási területén található védett természeti értékek felsorolását a 2. számú melléklet tartalmazza.

 

11.§.

 

E rendelet kihirdetése napján lép életbe, kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

 

Kápolnásnyék, 2009. szeptember 2.

 

 

 

 

Dr.Farsang Zoltán

 

Sági Tibor

polgármester

 

körjegyző

 

 

 

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2009. szeptember 4-én megtörtént.

 

Kápolnásnyék, 2009. szeptember 4.

 

 

Sági Tibor

körjegyző

 

 

  

1 számú melléklet 11//2009.(IX.04) rendelethez

 

 

Kápolnásnyék Község közigazgatási területén található helyileg védett épületek, sírhelyek felsorolása (egyedi védelem):

 

1. A 29/1 hrsz.-ú (kivett templom művelési ágú) 3.247 m2 területű, Vörösmarty utca 14. sz. alatti református templom és udvara, beépített belterületi ingatlan.

 

2. A 457 hrsz.-ú Deák utcában lévő (8. házszám előtt, közterületen) Feszület.

 

3. Az 1187/1 hrsz.-ú Kossuth Lajos utcában lévő (4. házszám előtt, közterületen) Kőkereszt.

 

4[2] A 436/53 hrsz.-ú Deák F. u. 8. szám alatt található Dabasi Halász-kastély

 

  

 

 

2. számú melléklet a 11/2009 (IX04.) rendelethez:

 

 

Kápolnásnyék Község közigazgatási területén található védett természeti értékek felsorolása (helyi területi védelem):

 

1. A 36/3 hrsz.-ú (kivett park művelési ágú)2075 m2 területű Fő utca 33. szám alatti belterületi központi díszpark az abban található Vörösmarty szoborral, valamint az 1848-as Emlékművel.

 

2. Az 1 hrsz.-ú (kivett emlékmű művelési ágú)904 m2 területű Fő utca 39. szám alatt található (Hősök tere) díszpark a benne lévő I. és II. világháborús, 1956-os emlékművel.

 

3. 255 hrsz.-ú (kivett emlékmű művelési ágú) 536 m2 területű Gárdonyi utcában található Balassa emlékmű.[1] A 11/2009.(XI.25.) rendelettel módosítva

[2] A 18/2009.(XI.25.) rendelettel beiktatott szöveg

Kápolnásnyék Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Szechenyi2020

Infrastruktúra-fejlesztés a kápolnásnyéki könyvtárban

SzechenyiTerv

Copyright 2013 Kápolnásnyék
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36(22)574-100