1/2010 az önkormányzat és intézménye 2010. évi költségvetéséről

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testülete

1/2010.( II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézménye 2010. évi költségvetéséről

 

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

 

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 

 

1. A rendelet hatálya

 

1.§ A rendelet a címrendben (9. melléklet) foglaltaknak megfelelően Kápolnásnyék Község Önkormányzatra valamint Kápolnásnyék-Nadap Önkormányzatok Körjegyzőségre terjed ki.

 

 

2.Kápolnásnyék költségvetésének bevételei

 

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételi főösszegét 565.294                  ezer Ft-ban, ezen belül:

 

a) működési bevételeinek főösszegét 331.066 ezer Ft-ban,

   - Kápolnásnyék Község Önkormányzata 331.066 ezer Ft

 

b) felhalmozási bevételeinek főösszegét 8.610 ezer Ft-ban,

   - Kápolnásnyék Község Önkormányzata 8.610 ezer Ft

 

c) belföldi értékpapírok (pénzforgalom nélküli)bevételeinek főösszegét 207.115 ezer Ft-ban

   - Kápolnásnyék Község Önkormányzata 207.115 Ft

 

d) pénzforgalom nélküli bevételeinek (pénzmaradvány) főösszegét 18.503 ezer Ft-ban

   - Kápolnásnyék Község Önkormányzata 15.639 ezer Ft

   - Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 2.864 Ft

 

állapítja meg.

 

(2) A képviselő-testület a 2010. évi költségvetés bevételeit bevételi forrásonként, összevontan az

1. melléklet, működési bevételeit szakfeladatonként az 1/1. melléklet szerint hagyja jóvá.

 

3.Kápolnásnyék költségvetésének kiadásai

 

3.§ (1) A 2010. évi költségvetés összevont kiadási főösszege 565.294 ezer Ft. A főösszegen belül:

 

   a) a működési kiadások főösszege 331.066 ezer Ft

       - Kápolnásnyék Község Önkormányzata 259.316 ezer Ft

       - Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 71.750 ezer Ft

 

   b) a felhalmozási kiadások főösszege 10.000 ezer Ft

         - Kápolnásnyék Község Önkormányzata 10.000 ezer Ft

 

   c) a pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) főösszege 224.228 ezer Ft

       - Kápolnásnyék Község Önkormányzata 221.364 ezer Ft

       - Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 2.864 ezer Ft

 

(2) Az 1.390 ezer Ft felhalmozási hiány fedezete a céltartalék.                                

                                                                          

(3) Az önkormányzat 2010. évi működési, felhalmozási kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet - címenként külön-külön a 2a) és 2b) mellékletek -

társadalom-és szociálpolitikai juttatásait, illetve működési célú pénzeszköz átadásait szakfeladatonként részletezve a 2/1. melléklet tartalmazza.

 

(4) Az önkormányzat felújítási előirányzatait célonként a 3. melléklet, felhalmozási kiadásait feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

                                                    

(5) A képviselő-testület a költségvetés kiadásait szakfeladatonként az 5. melléklet , a működési kiadásokat szakfeladatonként és kiadás-nemenként részletezve az 5/1 melléklet szerint hagyja jóvá.

 

(6) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.                  

 

(7) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.

 

(8) A költségvetés összevont bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen három évre bemutatva a 8. melléklet tartalmazza.

 

4.§ (1)Az önkormányzat 2010. évi tartaléka 224.228 ezer Ft. Ebből 213.839 ezer Ft az általános tartalék, 11.779 ezer Ft a céltartalék.

 

a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata tartaléka 221.364 ezer Ft, melyből 210.975 ezer Ft az

   általános tartalék, 11.779 ezer Ft a kötött felhasználású céltartalék.

b) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 2010. évi általános tartaléka 2.864 ezer Ft.

 

5.§ (1) Az önkormányzat 2009. évi összevont pénzmaradványa 225.618 ezer Ft.

 

a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata belföldi értékpapírokból származó pénzmaradványa

     207.115 ezer Ft, egyéb szabad pénzmaradványa 3.860 ezer Ft, kötött felhasználású

     pénzmaradványa 11.779 ezer Ft.

b) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség szabad pénzmaradványa 2.864 ezer Ft.

 

(2) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 210.975 ezer Ft 2009. évi szabad felhasználású pénzmaradványából:

    

     a) 150.000 ezer Ft-ot az önkormányzat tulajdonát képező Vörösmarty Mihály Általános Iskola,

         Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény felújításának pályázati önrészéhez, illetve

         pályázatból nem finanszírozott kiadások fedezetére,

     b) 50.000 ezer Ft-ot új óvoda építésének pályázati önrészeként,

     c) 6.982 ezer Ft-ot szabadidőpark kialakítására,

     d) 3.993 ezer Ft-ot polgármesteri tisztség megszűnése esetén személyi juttatásra és járulékaira kíván felhasználni.

 

(3) A 11.779 ezer Ft kötött felhasználású pénzmaradványból 10.389 ezer Ft kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező szennyvízhálózat karbantartására, felújítására, 1.390 ezer Ft a felhalmozási bevételek kiegészítésére (Művelődési ház felújítására) fordítható.

 

(4) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 2.864 ezer Ft pénzmaradványa a 2010. évi országgyűlési képviselő választással, valamint a helyhatósági választással összefüggően személyi kiadásokra és azok járulékaira használható fel.

                                      

(5) A 2009. évi szabad pénzmaradvány a 2010. évi költségvetésben tervezett szabad felhasználású általános tartalék és a kötött felhasználású céltartalék részét képezi.

 

6.§ A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 11 fő, ebből:

 

a) közcélú foglalkoztatottak létszáma a 2010. évi közfoglalkoztatási tervből számítottan 9 fő,

b) bűnmegelőzési program keretén belül településőrként foglalkoztatottak létszáma 2 fő.            

        

7.§ A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2010. január 1-jétől 43.200 Ft-ban állapítja meg.                                                                          

                          

8.§ A temetési segély legkisebb összege 2010. január 1-jétől 10.000 Ft.  

                                                                                    

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

 

9.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és bizottságait, hogy a működési kiadások között tervezett előirányzatok felhasználásáról átruházott hatáskörben döntsenek az alábbi feladatokra biztosított keretösszegek határain belül:

a) polgármester: reprezentáció, reklám, propaganda

b) Kulturális és Ifjúsági Bizottság: ünnepségek szervezése.

 

(2) Az önkormányzat által támogatott civil szervezetek a részükre átadott pénzeszközök felhasználásáról kötelesek elszámolni. Az elszámolási kötelezettségnek a féléves illetve az éves pénzügyi beszámolóval egyidejűleg kell eleget tenni.

                                                          

10.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű       pótelőirányzatok intézmények között saját hatáskörben történő felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatokról a képviselő-testületet a féléves beszámoló illetve a következő évi koncepció elfogadásakor tájékoztatni kell.

 

(2) A képviselő-testület költségvetési szervei által saját hatáskörben és központilag végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet a beszámoló elfogadása előtt módosítja.

 

(3) A költségvetésben meghatározott szabad felhasználású tartalék előirányzatának módosításáról a képviselő-testület dönt.

 

11.§ A képviselő-testület feljogosítja az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveit a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

 

12.§ Az önkormányzat és intézménye szabadon használhatja fel a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét. A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörben történő előirányzat módosítás és az azzal egyidejűleg történő képviselő-testületi tájékoztatás után történhet.

 

13.§ Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.

A képviselő-testület a pénzügyi műveletek lebonyolítását a polgármester és a körjegyző közös hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésről a következő testületi ülésen tájékoztatást kell adni.

                    

5. Záró rendelkezések

 

14.§ (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

(2) Jelen rendelet rendelkezéseit 2010. január 1. napjától kell alkalmazni.

 

(3) A rendelet hatálybalépésének időpontjával hatályát veszti Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II. 24.) rendelete, valamint az azt módosító 12/2009.(IX. 15.) rendelete.  

 

        

Kápolnásnyék, 2010. február 1.

 

 

 

      

 

               Dr. Farsang Zoltán                                                                Sági Tibor

                     polgármester                                                                        körjegyző                  

                    

Kápolnásnyék Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Szechenyi2020

Infrastruktúra-fejlesztés a kápolnásnyéki könyvtárban

SzechenyiTerv

Copyright 2013 Kápolnásnyék
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36(22)574-100