1/2011 az önkormányzat és intézménye 2011. évi költségvetéséről

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

1/2011. ( II. 15. ) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézménye 2011. évi költségvetéséről

 

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a önkormányzat 2011. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

 

1. A rendelet hatálya

 

1.§ A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki ( 7. melléklet). 

 

2. Kápolnásnyék költségvetésének bevételei

 

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételeit

442.525 ezer Ft-ban, ezen belül:

 

a) működési bevételeit 270.754 ezer Ft-ban,

      aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 269.431 ezer Ft

     ab) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 1.323 ezer Ft

 

b) felhalmozási bevételeit 67 ezer Ft-ban,

   ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 67 ezer Ft

 

c) előző évekbeli pénzforgalom nélküli forrásait 171.704 ezer Ft-ban

     ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 165.961 ezer Ft

     cb) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 5.743 ezer Ft

 

állapítja meg.

 

(2) A képviselő-testület a 2011. évi költségvetés bevételeit bevételi forrásonként, összevontan az

1. melléklet, közhatalmi és intézményi működési bevételeit szakfeladatonként az 1/1. melléklet szerint hagyja jóvá.

 

3. Kápolnásnyék költségvetésének kiadásai

 

3 (1) A 2011. évi költségvetés kiadásainak előirányzata 442.525 ezer Ft. Ezen belül:

 

   a) a működési kiadások előirányzata 350.249 ezer Ft

       aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 278.919 ezer Ft

       ab) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 71.330 ezer Ft

 

   b) a felhalmozási kiadások előirányzata 375 ezer Ft

       ba)Kápolnásnyék Község Önkormányzata 375 ezer Ft

 

   c) a pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata 91.901 ezer Ft

       ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 91.901 ezer Ft

 

(2) A 308 ezer Ft felhalmozási hiány fedezete az előző évi pénzmaradvány.                                

                                                                          

(3) Az önkormányzat 2011. évi működési, felhalmozási kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet - címenként külön-külön a 2a) és 2b) mellékletek - társadalom- és szociálpolitikai juttatásait, illetve működési célú pénzeszköz átadásait szakfeladatonként részletezve a 2/1. melléklet tartalmazza.

 

(4) A felhalmozási kiadásait feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.

                                                    

(5) A képviselő-testület a költségvetés kiadásait szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként a

4. melléklet szerint hagyja jóvá.

 

(6) A képviselő-testület a létszámkeretet az 5. melléklet szerint állapítja meg.                    

 

(7) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.

 

4.§ (1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 91.901 ezer Ft költségvetési maradványt tervez.

 

(2) A tervezett költségvetési maradványból 20.916 ezer Ft-ig kötelezettséget vállalni kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező pettendi szennyvízhálózat karbantartására, 70.985 ezer Ft-ig elsősorban pályázatok önrészére lehet.

 

5. § (1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésében az összevont előző évi pénzmaradvány

171.704 ezer Ft.

 

a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata előző évi pénzmaradványa 165.961 ezer Ft.

 

     A pénzmaradványból 91.901 ezer Ft a tervezett kiadási költségvetési maradvány, 308 ezer Ft a

     felhalmozási kiadási előirányzat, 73.752 ezer Ft a működési kiadási előirányzatainak részét

   képezi.

 

b) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség előző évi pénzmaradványa 5.743 ezer Ft.

 

     Az 5.743 ezer Ft pénzmaradvány a körjegyzőség működési kiadási előirányzatainak részét

     képezi.

 

6.§ A képviselő-testület a 2011. évi költségvetésében közfoglalkoztatásra éves létszámkeretet nem határoz meg. A közfoglalkoztatást pályázati pénzeszközök bevonásával kívánja megvalósítani.

 

7.§ A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2011. január 1-jétől 43.200 Ft-ban állapítja meg.                                                                            

                          

8.§ A temetési segély legkisebb összege 2011. január 1-jétől 15.000 Ft.    

                                                                                    

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

 

9.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az alpolgármestert, hogy a működési kiadások között tervezett előirányzatok felhasználásáról átruházott hatáskörben döntsenek az alábbi feladatokra biztosított keretösszegek határain belül

a) polgármester: reprezentáció, reklám- és propaganda kiadások

b) alpolgármester: egyéb különféle dologi kiadásokból kulturális rendezvények.

 

(2) Az önkormányzat által támogatott civil szervezetek a részükre átadott pénzeszközök felhasználásáról kötelesek elszámolni. Az elszámolási kötelezettségnek a féléves illetve az éves pénzügyi beszámolóval egyidejűleg kell eleget tenni.

                                                          

10.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű       pótelőirányzatok intézmények között saját hatáskörben történő felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatokról a képviselő-testületet a féléves beszámoló illetve a következő évi koncepció elfogadásakor tájékoztatni kell.

 

(2) A képviselő-testület költségvetési szervei által saját hatáskörben és központilag végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet a beszámoló elfogadása előtt módosítja.

 

(3) A költségvetésben meghatározott szabad felhasználású tartalék előirányzatának módosításáról a képviselő-testület dönt.

 

11.§ A képviselő-testület feljogosítja az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveit a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

 

12 Az önkormányzat és intézménye szabadon használhatja fel a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét. A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörben történő előirányzat módosítás és az azzal egyidejűleg történő képviselő-testületi tájékoztatás után történhet.

 

13 Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.

A képviselő-testület a pénzügyi műveletek lebonyolítását a polgármester és a körjegyző közös hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésről a következő testületi ülésen tájékoztatást kell adni.

 

 

5. Záró rendelkezések

 

14 (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.

 

 

         

Kápolnásnyék, 2011. február 2.

 

 

 

          

 

                 Dr. Farsang Zoltán                                                                Sági Tibor

                     polgármester                                                                        körjegyző

Kápolnásnyék Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Szechenyi2020

Infrastruktúra-fejlesztés a kápolnásnyéki könyvtárban

SzechenyiTerv

Copyright 2013 Kápolnásnyék
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36(22)574-100