1/2012 a társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásáról

 

A rendelet teljes terjedelme, mellékletekkel együtt (PDF)

 

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2012.(I.31.) önkormányzati rendelete
a társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

 

Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

Általános rendelkezések

1. § (1) Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy a helyi demokrácia megvalósításában partneri kapcsolatok kialakítására törekszik Kápolnásnyék Község polgárainak önszerveződő közösségeivel.

(2) Az önkormányzat elismeri és megbecsüli a civil szervezetek helyi közéletre gyakorolt hatását és az önkormányzat anyagi lehetőségeitől függően, pénzügyileg is támogatja az önkormányzat közigazgatási területén működő civil szervezetek programjait és működését. (3) Az esélyegyenlőség alapján az önkormányzat a civil szervezetek részére a pénzügyi támogatást e rendelet keretei között azonos feltételek mellett biztosítja.

 

1. A rendelet célja és alapelvei

2. § E rendelet célja a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, növelése, az önkormányzattal való partneri kapcsolat előmozdítása, az önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása.

 

3. § (1) E rendelet alkalmazásában civil szervezet:

 1. a)az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezet, szövetség (kivéve: párt, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezet, önkéntes kölcsönös biztosító társaság, magánnyugdíj-pénztár),
 2. b)a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrejött alapítvány,
 3. c)jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (továbbiakban: civil közösség).

 

(2) E rendelet alkalmazásában támogatható civil szervezetek:

 1. a)azon társadalmi szervezetek, amelyeket a bíróság a pályázat kiírása előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják,
 2. b)azon alapítványok (ide értve a közalapítványokat), amelyeket a bíróság a pályázat kiírása előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett és az alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják,
 3. c)azon civil közösségek (klubok, baráti körök), amelyek a pályázat kiírását megelőzően legalább 2 éve – dokumentálhatóan – folyamatosan működnek, feltéve mindhárom esetben, hogy a támogatható civil szervezetek Kápolnásnyék Községhez kapcsolódó, vagy települési lakosságot érintő programokat szerveznek, az önkormányzat közigazgatási területén belül székhellyel rendelkeznek, illetve helyi szervezetük az önkormányzat közigazgatási területén belül működik.

(3) E rendelet alkalmazásában a pályázatért kötelezettséget vállaló szervezet (kötelezettségvállaló szervezet): a pályázó által a pályázatban megjelölt, a pályázati cél megvalósítására, a támogatás pályázó általi felhasználására és elszámolására a támogatási szerződés aláírásával kötelezettséget vállaló, saját, önálló bankszámlával és jogi személyiséggel rendelkező egyesület, civil szervezet, alapítvány, önkormányzati intézmény, illetve egyház.

(4) A rendelet hatálya nem terjed ki az önkormányzat kötelezően vagy önként vállalt feladatát feladat-ellátási szerződés, közoktatási megállapodás, közművelődési megállapodás alapján átvállaló civil szervezetekre.

(5) Nem támogathatók a civil szervezetek azon tevékenységei, amelyek támogatását törvény vagy más jogszabály tiltja.

2. A támogatás feltételei

 

4. § (1) A civil szervezet akkor részesíthető támogatásban, ha közvetlen, vagy követett politikai tevékenységet nem folytat és a támogatást olyan pártpolitikától mentes, közhasznú feladat ellátására kívánja fordítani, amely Kápolnásnyék Község lakosságának érdekeit szolgálja.

(2) A pénzügyi támogatásban részesíthető tevékenységek a következők:

 1. a)egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
 2. b)kulturális tevékenység,
 3. c)rendezvények, összejövetelek, kiállítások, ünnepségek szervezése, ezekhez kapcsolódó beszerzések,
 4. d)kirándulások,
 5. e)kulturális örökség megóvása,
 6. f)műemlékvédelem,
 7. g)állatvédelem,
 8. h)környezetvédelem,
 9. i)gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
 10. j)sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, és a
 11. k)közrend és közbiztonság védelme.

(3) Nem nyújtható támogatás a kérelmezőnek, ha azt üzleti-gazdasági tevékenységre kívánja felhasználni.

(4) Nem támogatható az a pályázat, ahol a Közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI törvényben leírtak szerinti összeférhetetlenség fennáll.

4. A támogatás forrása

5. § Az önkormányzat éves költségvetési rendeletében meghatározott keretösszegből biztosítja a civil szervezetek részére nyújtható, vissza nem térítendő pénzügyi támogatást.

 

5. A pályázat kiírása

6. § (1) Civil szervezet pénzügyi támogatást e rendelet keretei között, pályázat benyújtásával igényelhet.

(2) A pályázatot a Képviselő-testület minden évben a költségvetés elfogadását követően legkésőbb minden év március 31-ig írja ki a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatának alapján a költségvetésben szereplő keretösszeg figyelembe vételével.

 

7.§ (1) A pénzügyi támogatást igénylő civil szervezet egyidejűleg a 4. § (2) bekezdésében meghatározott több tevékenység önkormányzati támogatására is pályázhat.

(2) Több pályázat egyidejű benyújtása esetén a pályázatokat külön-külön kell benyújtani a pályázati kiírásban meghatározott határidőre, a pályázat mellékleteit azonban ez esetben is csak egyszer kell becsatolni.

(3) A pénzügyi támogatás iránti pályázatot az 1. mellékletben található pályázati űrlapon a Körjegyzőség Hivatalába (továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani

(4) A pályázathoz kötelező mellékletként csatolni kell:

 1. a)a beadáskor hatályos alapító okirat, cégkivonat másolatát,
 2. b)a pályázó szervezet banki aláírási kartonjának a bank által hitelesített, 30 napnál nem régebbi másolatát,
 3. c)a pályázat benyújtását megelőző évről szóló közhasznúsági jelentését, illetve ennek hiányában azonos adattartalmú dokumentációt.

(5) A (4) bekezdés c) pontjában meghatározott mellékletet csak a közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú szervezeteknek kell csatolniuk.

(6) Amennyiben a civil szervezet korábban már részesült támogatásban, melynek során (4) bekezdés a), c) pontjaiban megjelölt dokumentumokat egy éven belül már benyújtotta és abban az előző támogatás óta eltelt időszakban változás nem történt, e dokumentumok benyújtása – a pályázó írásbeli kérésére – mellőzhető.

(7) A pályázat hiányos benyújtása esetén a folyamodó civil szervezetet írásban fel kell hívni, hogy a hiányt a felhívás kézbesítésétől számított 8 munkanapon belül pótolja. Amennyiben a pályázó a hiánypótlást felhívás ellenére sem végzi el, támogatás iránti kérelmét a képviselő-testület elutasítja.

 

6. A pályázat elbírálása

 

8. § (1) A civil szervezet pénzügyi támogatásáról a Képviselő-testület a pályázatok beérkezési határidejét követő 30 napon belül dönt a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata alapján.

(2) A képviselő-testület döntése alapján a polgármester az önkormányzat nevében a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt, amely tartalmazza:

 1. a)a támogatott civil szervezet megnevezését,
 2. b)a támogatással finanszírozott program megnevezését,
 3. c)a támogatás felhasználásának célját és határidejét,
 4. d)a támogatás folyósításának feltételeit és ütemezését,
 5. e)a támogatás elszámolásának módját és határidejét,
 6. f)az elszámolás önkormányzat általi ellenőrzésének módját és határidejét,
 7. g)a kedvezményezett nyilatkozatát a támogatás felhasználásával kapcsolatos beszámolási kötelezettség tudomásulvételéről,
 8. h)a kedvezményezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a Hivatal által ellenőrzéssel megbízott személyek és szervezetek általi ellenőrzéséhez.

 

7. A pénzügyi támogatás felhasználása és elszámolása

9. § (1) A támogatási szerződés aláírását követően az önkormányzat a támogatás összegét a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerint utalja át, illetve fizeti ki.

(2) A támogatás kizárólag csak a támogatási szerződésben foglalt támogatási célra használható fel.

(3) A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról a támogatási szerződésben meghatározott módon és az ott meghatározott határidőig köteles elszámolni. Az elszámolási határidőt a szerződésben úgy kell megállapítani, hogy az elszámolásra a tárgyévet követő január 30. napjáig sor kerüljön.

(4) Azonnali visszafizetési kötelezettség teljesítésére részletfizetési kedvezmény nem adható.

(5) A 3.§(1) bekezdés c) pontjában meghatározott szervezetek esetében a támogatás az önkormányzat nevére kiállított számlák kiegyenlítésével valósul meg a támogatási szerződésben meghatározott támogatási összeg erejéig.

 

10.§ Amennyiben a civil szervezet a támogatás összegéről, a támogatási szerződésben meghatározott határidőig nem, vagy nem a meghatározott módon tesz eleget, úgy a már a következő időszakra szóló kiírt és eredményesen elbírált pályázat tekintetében jogvesztést von maga után.

 

11.§ (1) Vissza kell fizetni a kapott pénzügyi támogatást a Képviselő-testület döntése alapján, amennyiben

 1. a)a kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelően számolt el,
 2. b)a kapott támogatást a támogatási céltól eltérően használta fel,
 3. c)a támogatási szerződésben foglalt értesítési és együttműködési kötelezettségnek nem tett eleget.

12.§ (1) Nem részesíthető pénzügyi támogatásban a Képviselő-testület döntése alapján minimum egy, maximum két évig az a civil szervezet, amely

 1. a)a kapott pénzügyi támogatással nem, vagy nem megfelelően számolt el,
 2. b)a kapott támogatást a támogatási céltól eltérően használta fel,
 3. c)a támogatási szerződésben foglalt értesítési és együttműködési kötelezettségének nem tett eleget.

8. A pályázat nyilvánossága

 

13.§ (1) A polgármester a civil szervezetek részére biztosított támogatásról, valamint a támogatott célokról a döntést követő 15 napon belül a Hivatal Hirdetőtábláján és az önkormányzat internetes honlapján tájékoztatót tesz közzé.

(2) A támogatásban részesített civil szervezetek által szervezett programokról a támogatási szerződésnek megfelelően készített és az önkormányzat hivatalos lapja (Kápolnásnyéki Kisbíró)) szerkesztőségének megküldött beszámolókat, fényképeket az önkormányzat internetes honlapján közzéteszi.

 

Záró rendelkezések

 

14. § Ez a rendelet 2012. március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően kiírt pályázatokra kell alkalmazni.

 

15.§Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 

 

 

 

                         Dr.Farsang Zoltán                                                     Sági Tibor

                             polgármester                                                         körjegyző

 

 

A rendelet a mai napon kihirdetésre került:

 

Kápolnásnyék, 2012. január 31.

 

                                                                                                                      Sági Tibor

                                                                                                                     körjegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.melléklet Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(I.31.) rendeletéhez

PÁLYÁZATI ŰRLAP[1]

Társadalmi szervezetek támogatására

 

 1. 1.A támogatást kérő szervezet adatai

1.1.  A szervezet megnevezése:…………………………………………………………………

 

1.2.  A szervezet székhelye:……………………………………………………………………..

 

1.3.  A szervezet levelezési címe:……………………………………………………………….

 

1.4.  A szervezet képviselőjének neve, elérhetősége (telefon, e-mail cím):………………….....

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

1.5.  A szervezet pénzintézeti számlaszáma:…………………………………………………….

 

1.6.  A szervezet tagjainak száma:……………………………………………………………….

 

1.7.  A szervezet jogállása (egyesület, klub stb.):……………………………………………….

 

 1. 2.A támogatási kérelem tartalma

2.1.  A támogatással megvalósítandó cél (program):…………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

 

2.2.  A kérelmezett támogatás összege:………………………………………………………….

 

2.3.  Rendelkezésre álló saját forrás (adott célhoz):……………………………………………..

 

2.4.  A megvalósítás helyszíne:…………………………………………………………………..

 

2.5.  Időpont/időtartam:…………………………………………………………………………..

 

2.6.  Résztvevők várható létszáma:………………………………………………………………

 

2.7.  Tagok által fizetett tagdíj összege:…………………………………………………………

 

2.8.  Egyéb megjegyzés:…………………………………………………………………………

 

Nyilatkozat

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

 

 

Kápolnásnyék, ………………………                                 ………………………………

                                                                                           Aláírás (civil szervezet képviselője)                                                  

 

 [1] Csatolandó:1. alapító okirat, működési szabályzat, cégkivonat másolata, 2. banki aláírási bejelentő, 3.közhasznú jelentés, vagy ezzel azonos adattartalmú dokumentáció – közhasznú, kiemelten közhasznú társaság esetében.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Szechenyi2020

Infrastruktúra-fejlesztés a kápolnásnyéki könyvtárban

SzechenyiTerv

Copyright 2013 Kápolnásnyék
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36(22)574-100