5/2012 az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

A rendelet teljes terjedelme mellékletekkel egyyütt (PDF)

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2012.(II. 14. ) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

 

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 § kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a önkormányzat 2012. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

 

1.§ A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki ( 8. melléklet).

 

2. Kápolnásnyék költségvetésének bevételei

 

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételeit

698.541 ezer Ft-ban, ezen belül:

 

a) működési bevételeit 554.399 ezer Ft-ban,

      aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 546.932 ezer Ft

     ab) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 710 ezer Ft

     ac) Kápolnásnyék- Pázmánd- Vereb Közoktatási Intézményi Társulás 6.757 ezer Ft

 

b) felhalmozási bevételeit 8.676 ezer Ft-ban,

   ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 8.676 ezer Ft

 

c) előző évekbeli pénzforgalom nélküli forrásait 135.466 ezer Ft-ban

     ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 132.638 ezer Ft

     cb) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 2.828 ezer Ft

 

állapítja meg.

 

(2) A képviselő-testület a 2012. évi költségvetés bevételeit bevételi forrásonként, összevontan az

1. melléklet, közhatalmi és intézményi működési bevételeit szakfeladatonként az 4a), 4b) 4c). melléklet szerint hagyja jóvá.

 

3. Kápolnásnyék költségvetésének kiadásai

 

3 (1) A 2012. évi költségvetés kiadásainak előirányzata 698.541 ezer Ft. Ezen belül:

 

   a) a működési kiadások előirányzata 605.363 ezer Ft

       aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 175.149 ezer Ft

       ab) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 76.052 ezer Ft

         ac) Kápolnásnyék- Pázmánd- Vereb Közoktatási Intézményi Társulás 354.162 ezer Ft

 

   b) a felhalmozási kiadások előirányzata 68.528 ezer Ft

       ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 68.528 ezer Ft

 

   c) a pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata 24.650 ezer Ft

       ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 23.950 ezer Ft

       cc) Kápolnásnyék- Pázmánd- Vereb Közoktatási Intézményi Társulás 700 ezer Ft

 

(2) Az 59.852 ezer Ft felhalmozási hiány fedezete az előző évi pénzmaradvány.                                

                                                                          

(3) Az önkormányzat 2012. évi működési, felhalmozási kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet - címenként külön-külön a 2a) és 2b) 2c) mellékletek - társadalom- és szociálpolitikai juttatásait, illetve működési célú pénzeszköz átadásait szakfeladatonként részletezve a 2/1. melléklet tartalmazza.

 

(4) A felhalmozási kiadásait feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.

                                                    

(5) A képviselő-testület a költségvetés kiadásait szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként az

5a), 5b), 5c). mellékletek szerint hagyja jóvá.

 

(6) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Gimnázium, és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kápolnásnyék vonatkozásában az engedélyezett létszámkeretből jelenleg üres 4 fő álláshely betöltése képviselőtestületi jóváhagyással lehetséges.

 

(7) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.

 

(8) A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kápolnásnyék esetében a Személyi juttatások kiemelt előirányzaton belül a Túlóra, helyettesítés költséghelyen tervezett összegből 4.000. ezer Ft-ot zárol a képviselő-testület. Felhasználása csak a képviselő-testület jóváhagyással történhet.

 

(9) A Kempelen Farkas Tagiskola Pázmánd vonatkozásában a Személyi Juttatások kiemelt előirányzaton belül a Minőségi kereset kiegészítésre tervezett 882 ezer Ft összeget a képviselő-testület Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete ez irányú felszabadító döntéséig zárolja.

 

4.§ (1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 24.650 ezer Ft céltartalékot tervez.

 

(2) A céltartalékból 23.950 ezer Ft-ig kötelezettséget vállalni kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező pettendi szennyvízhálózat karbantartására, míg 700 ezer Ft-ig a Vörösmarty Mihály Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kápolnásnyék esetében az ECDL vizsgaközpont létrehozásával kapcsolatos kiadásokra lehet.

 

5. § (1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésében az összevont előző évi pénzmaradvány

135.466 ezer Ft.

 

a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata előző évi pénzmaradványa 132.638 ezer Ft.

 

     A pénzmaradványból 23.950 ezer Ft céltartalék, 59.852 ezer Ft a felhalmozási kiadási előirányzat, 48.836 ezer Ft a működési kiadási előirányzatainak részét képezi.

 

b) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség előző évi pénzmaradványa 2.828 ezer Ft.

 

     A 2.828 ezer Ft pénzmaradvány a körjegyzőség működési kiadási előirányzatainak részét

     képezi.

 

6.§ A képviselő-testület a 2012. évi költségvetésében közfoglalkoztatásra éves létszámkeretet nem határoz meg. A közfoglalkoztatást pályázati pénzeszközök bevonásával kívánja megvalósítani.

 

7.§ A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2012. január 1-jétől 43.200 Ft-ban állapítja meg.                                                                          

                          

8.§ A temetési segély legkisebb összege 2012. január 1-jétől 15.000 Ft.    

                                                                                    

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

 

9.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az alpolgármestert, hogy a működési kiadások között tervezett előirányzatok felhasználásáról átruházott hatáskörben döntsenek az alábbi feladatokra biztosított keretösszegek határain belül

a) polgármester: reprezentáció, reklám- és propaganda kiadások

b) alpolgármester: egyéb különféle dologi kiadásokból kulturális rendezvények.

 

(2) Az önkormányzat által támogatott civil szervezetek a részükre átadott pénzeszközök felhasználásáról kötelesek elszámolni. Az elszámolási kötelezettségnek a féléves illetve az éves pénzügyi beszámolóval egyidejűleg kell eleget tenni.

                                                          

10.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű       pótelőirányzatok intézmények között saját hatáskörben történő felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatokról a képviselő-testületet a féléves beszámoló illetve a következő évi koncepció elfogadásakor tájékoztatni kell.

 

(2) A képviselő-testület költségvetési szervei által saját hatáskörben és központilag végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet a beszámoló elfogadása előtt módosítja.

 

(3) A költségvetésben meghatározott szabad felhasználású tartalék előirányzatának módosításáról a képviselő-testület dönt.

 

11.§ A képviselő-testület feljogosítja az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveit a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

 

12 Az önkormányzat és intézménye szabadon használhatja fel a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét. A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörben történő előirányzat módosítás és az azzal egyidejűleg történő képviselő-testületi tájékoztatás után történhet.

 

13 Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.

A képviselő-testület a pénzügyi műveletek lebonyolítását a polgármester és a körjegyző közös hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésről a következő testületi ülésen tájékoztatást kell adni.

 

 

5. Záró rendelkezések

 

14 (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.

 

 

 

          

 

                 Dr. Farsang Zoltán                                                                 Sági Tibor

                     polgármester                                                                              körjegyző                                      

 

 

 

A rendelet kihirdetve:

2012. február 14.

 

 

Sági Tibor körjegyző

Kápolnásnyék Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Szechenyi2020

Infrastruktúra-fejlesztés a kápolnásnyéki könyvtárban

SzechenyiTerv

Copyright 2013 Kápolnásnyék
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36(22)574-100