18/2012 a tiltott, közösségellenes magatartásokról

A rendelet teljes terjedelme, mellékletekkel együtt (PDF)

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2012. (IX.18.)
önkormányzati rendelete
a tiltott, közösségellenes magatartásokról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat épviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§   

 1. (1)A rendelet hatálya kiterjed Kápolnásnyék közigazgatási területén megvalósuló, e rendeletben meghatározott magatartásokra.
 2. (2)A rendelet hatálya kiterjed minden – e rendeletben meghatározott magatartást megvalósító – természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.
 3. (3)A rendelet alkalmazásában tiltott, közösségellenes magatartásnak az a társadalomra nem veszélyes magatartás minősül, amely nem szabálysértés, vagy bűncselekmény, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes és azt Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete e rendeletben tiltott, közösségellenes magatartásnak minősít.
 4. (4)A tiltott, közösségellenes magatartásokkal kapcsolatos hatáskört a körjegyző gyakorolja.
 5. (5)Nem állapítható meg tiltott, közösségellenes magatartás, ha a tevékenység vagy mulasztás szabálysértést, bűncselekményt valósít meg, úgyszintén, ha a tevékenységre vagy mulasztásra törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el.
 6. (6)A tiltott, közösségellenes magatartások elkövetése miatt lefolytatott eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései alkalmazandók az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.
 7. (7)A tiltott, közösségellenes magatartás miatti eljárás kizárólag hivatalból indítható, mely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a tiltott, közösségellenes magatartást természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be.
 8. (8)Az eljárási képességgel nem rendelkező személy közigazgatási bírsággal nem sújtható.
 9. (9)Az eljárási képességgel nem rendelkező személy tiltott, közösségellenes magatartása miatt indult eljárást meg kell szüntetni.
 10. (10)A tiltott, közösségellenes magatartás elkövetője ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal és százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
 11. (11)A helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelő jogosult.
 12. (12)A tiltott, közösségellenes magatartások elkövetése miatt kiszabott közigazgatási bírságot átutalási postautalványon vagy banki utalással Kápolnásnyék Község Önkormányzat 11736082-15364500 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni.

 

II. Fejezet

 

TILTOTT, KÖZÖSSÉGELLENES MAGATARTÁSOK

 

2.§ (1) A közterület használatával összefüggően tiltott közösségellenes magatartást követ el az, aki

a) közterületen sátorozik, kempingezik,

b) közterületen szeszesitalt fogyaszt, kivéve a közterületen lévő engedéllyel rendelkező kerthelyiségek üzemeltetője, kulturális rendezvények,

c) közterületet engedély nélkül foglal el, azt közterület foglalási engedélytől eltérően használ,

d) közterületet engedély nélkül, vagy attól eltérően lekerít,

e) közterületen olyan tárgyat helyez el, amely mások testi épségét veszélyezteti, továbbá a gépjármű-és gyalogos forgalmat veszélyezteti beleértve a közterület gondozott részének védelmére kihelyezett kő, fém és egyéb tárgyakat,

f) hirdetményeket, reklámtáblákat közterületen engedély nélkül elhelyez,

g) közterületen bontásból származó törmeléket 48 órát meghaladóan tárol,

h) közterületen lakókocsit, tehergépjárművet, vontatmányt, munkagépet tárol,

i) közhasználatra szolgáló parkban, ligetben, vagy egyéb parkosított közterületen a növényzetet elpusztítja, megcsonkítja, padokat, utcabútorokat, berendezéseket megrongálja,

j) gépjárművel a közhasználatú zöldterületre ráhajt, vagy azon parkol.

k) az önkormányzat által közterületen végzett, vagy végeztetett építési vagy felújítási munkálatokat akadályozza, vagy a létesítményt megrongálja,

(2) Köztisztasággal kapcsolatos tiltott, közösségellenes magatartást követ el az ingatlantulajdonos, vagy tényleges használója, aki

a) az ingatlan és az ingatlan körüli járdaszakasz, árok, zöldsáv úttestig terjedő terület gondozásáról, tisztántartásáról, szemét-és gyommentesítéséről, burkolt területen a hó eltakarításáról és síkosság mentesítéséről nem gondoskodik,

b) a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan körüli járdán, illetve mellette nőtt gyomot nem írtja, a kinyúló ágak és bokrok nyeséséről nem gondoskodik,

c) a közterületi határ és a közút széle (padka) közötti szakaszon engedély nélkül oly módon telepít növényzetet, sövényt, hogy az a közlekedés biztonságát zavarja,

d) az ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok (hordalék, hulladék) eltávolításáról nem gondoskodik,

e) a beépített, vagy beépítetlen ingatlan megműveléséről, gyomtól, szeméttől, lomtól, gondozatlan bokortól való megtisztításáról nem gondoskodik,

f) aki üzleti, kereskedelmi tevékenysége során keletkezett szennyeződést közterületen nem szünteti meg, a járda síkosság mentesítéséről, tisztántartásáról, árok csapadékvíz elvezető képességének biztosításáról nem gondoskodik,

g) üzletének, telephelyének bejárata előtt nem helyez el kézi hulladékgyűjtőt és ürítéséről, valamint a keletkezett hulladék elszállításáról nem gondoskodik,

h) közterületen a tulajdonában vagy felügyelete alatt álló eb által okozott szennyeződést nem takarítja el,

h) közterületre szennyvizet enged ki,

i) a közterületet beszennyezi, bármi nemű hulladékot, csikket eldob,

j) állati tetemet, szerves anyagot, mely a környék lakóinak egészségét veszélyezteti közterületen, vagy magánterületen elhelyez,

k) közterületen gépjárművet mos,

l) szilárd burkolatú útra való felhajtás előtt gépjárműve kerekeit a sártól nem tisztítja meg.

(3)Köztemető használatával kapcsolatosan tiltott közösségellenes magatartást követ el aki

a) a köztemetőben nyitva tartási időn kívül tartózkodik,

b) aki a köztemetőben a hely csendjét sértő zajt kelt, vagy kegyeletsértő magatartást tanúsít,

c) aki a köztemető területére ebet visz be, kivéve a vakvezető kutya,

d) aki a köztemetőbe gépjárművel, motorkerékpárral behajt, kivéve a mozgáskorlátozottakat és az engedéllyel rendelkezőket, valamint a vasárnapot és ünnepnapot,

e)a köztemetőkben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezi vagy a sírhelyek gondozása során keletkező hulladékot nem az arra kijelölt gyűjtőedényben helyezi el,

f) aki – a temető üzemeltető kivételével - a sírokra és a szakaszok belsejébe fát ültet, azokat kerítéssel határolja körül vagy padot vagy más ülőalkalmatosságot a temető üzemeltető hozzájárulása nélkül létesít,

g) aki a köztemető területén háztartási hulladékot, építési törmeléket helyez el.

(4) Hulladék és kerti hulladék égetésével összefüggően tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki

a) előzetes jegyzői engedély nélkül közterületen, magánterületen szemetet, hulladékot éget,

b) aki április 15-től október 15-ig kerti hulladékot éget.

(5) Települési szilárd hulladék kezelésével összefüggően tiltott közösségellenes magatartást követ el, aki

a) települési hulladékot az ingatlantulajdonosoktól begyűjt és elszállít, az önkormányzattal szerződésben lévő szolgáltató kivételével,

b) tulajdonosváltozás esetén vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett lenne és ezt a tényt a közszolgáltatónak nem jelenti be 30 napon belül,

c) a hulladékgyűjtő szigetre a szelektíven gyűjtött hulladékon kívül más hulladékot lerak, vagy a szelektíven gyűjtött hulladékot nem a gyűjtő edényzetbe teszi.

(6) Állattartással kapcsolatosan tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki

a) az állattartásról szóló önkormányzati rendelet szabályainak megsértésével folytat állattartási tevékenységet

b) lakásonként több, mint 2 ebet tart, kivéve a szaporulatot 6 hónapos koráig.

(7) Zajvédelemmel kapcsolatosan tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki

a) lakó és üdülőingatlanban 21.00 órától reggel 7.00 óráig terjedő időszak alatt – azonnali hiba és kárelhárítási tevékenység kivételével- építési, felújítási, karbantartási munkát végez,

b) a kertben építési, felújítási vagy gépi fűnyírást végez hétköznap 21.00 óra és 6.00 óra közötti időszakban, valamint vasár és ünnepnapokon.

(8) Utcanév és házszámtábla használattal összefüggően tiltott, közösségellenes magatartást követ el

a) az ingatlantulajdonos, ingatlankezelő, bérlő vagy használó (továbbiakban: tulajdonos), aki az utcanév-tábla elhelyezését a tulajdonában vagy használatában álló ingatlanon nem engedi meg,

b) a tulajdonos, aki a házszámtábla elhelyezését, karbantartását, pótlását elmulasztja vagy a házszámtáblát nem az épület utca felőli homlokzatán, annak a bejárat felőli részén helyezi el.

(9) Településképet, annak esztétikai megjelenését romboló tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki

a) a tulajdonában, használatában álló épület jókarbantartásáról nem gondoskodik, az épület romos, elhanyagolt jellegét nem szünteti meg,

b) a telephelyén építésből származó törmeléket, hulladékot, roncsot felhalmoz és nem biztosítja annak közterület felöl történő esztétikus eltakarását megfelelő magasságú építménnyel, kerítéssel, vagy növényzettel,

c) a település területén lévő építmények falát grafitivel, vagy egyéb módon beszennyezi.

 

III. Fejezet

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

3.§(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi címer és zászló használatáról szóló 9/1993.(X.22.) önkormányzati rendelete 9.§-a, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 12/2003.(VI.18.) önkormányzati rendelete 22.§ (2)-(5) bekezdése, a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 14/2003.(IX.10.) önkormányzati rendelete 7.§-a, valamint az állattartás helyi szabályairól szóló 5/2010.(VI.19.) önkormányzati rendelete 17.§-a.

4.§Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 

 

 

                       Dr. Farsang Zoltán                                                    Sági Tibor

                            polgármester                                                          körjegyző

A RENDELET KIHIRDETVE: 2012. SZEPTEMBER 18.

Sági Tibor körjegyző

Kápolnásnyék Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Szechenyi2020

Infrastruktúra-fejlesztés a kápolnásnyéki könyvtárban

SzechenyiTerv

Copyright 2013 Kápolnásnyék
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36(22)574-100