2/2013 az önkormányzat és intézménye költségvetéséről

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2/2013. ( II. 19. ) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2013. évi költségvetéséről

 

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

 1.§ A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki ( 8. melléklet).

  2. Kápolnásnyék költségvetésének bevételei

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételeit

308.153 ezer Ft-ban, ezen belül:

 

a) működési bevételeit 227.103 ezer Ft-ban,

      aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 225.805 ezer Ft

     ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 1.298 ezer Ft

 

b) előző évekbeli pénzforgalom nélküli forrásait 71.050 ezer Ft-ban

     ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 70.422 ezer Ft

     cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 628 ezer Ft

 

c) finanszírozási bevételek 10.000 ezer Ft-ban,

   ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 10.000 ezer Ft

 

állapítja meg.

 

(2) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetés bevételeit bevételi forrásonként, összevontan az

1. melléklet, közhatalmi és intézményi működési bevételeit szakfeladatonként a 4), 4a), 4b) melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület 2013. évre felhalmozási bevételt nem tervez, a felhalmozási kiadások finanszírozására 10.000 ezer Ft fejlesztési célú hitel felvételét irányozza elő.

3. Kápolnásnyék költségvetésének kiadásai

 

3.§ (1) A 2013. évi költségvetés kiadásainak előirányzata 308.153 ezer Ft. Ezen belül:

 

   a) a működési kiadások előirányzata 243.660 ezer Ft

         aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 176.462 ezer Ft

       ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 67.198 ezer Ft

 

   b) a felhalmozási kiadások előirányzata 35.501 ezer Ft

       ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 35.501 ezer Ft

 

   c) a pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata 28.992 ezer Ft

       ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 28.992 ezer Ft

 

(2) Az 35.501 ezer Ft felhalmozási hiány fedezete 25.501 ezer Ft összegben az előző évi pénzmaradvány, illetve a terv szerinti 10.000 ezer Ft felhalmozási célú hitel felvétele.                                                                                              

(3) Az önkormányzat 2013. évi működési, felhalmozási kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet - címenként külön-külön a 2a) és 2b) mellékletek - társadalom- és szociálpolitikai juttatásait, illetve működési célú pénzeszköz átadásait részletezve a 2/1. melléklet tartalmazza.

(4) A felhalmozási kiadásait feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.                                             

(5) A képviselő-testület a költségvetés kiadásait szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként az

5), 5a), 5b) mellékletek szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.

 4.§ (1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 28.992 ezer Ft céltartalékot tervez.

 (2) A céltartalékból kötelezettséget vállalni kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező pettendi szennyvízhálózat karbantartására lehet.

 5. § (1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében az összevont előző évi pénzmaradvány

71.050 ezer Ft.

 a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata előző évi pénzmaradványa 70.422 ezer Ft.

      A pénzmaradványból 23.950 ezer Ft céltartalék, 25.501 ezer Ft a felhalmozási kiadási előirányzat, 20.971 ezer Ft a működési kiadási előirányzatainak részét képezi.

 b) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal (körjegyzőség jogutódlása miatt) előző évi pénzmaradványa 628 ezer Ft.

 A 628 ezer Ft pénzmaradvány a közös hivatal működési kiadási előirányzatainak részét képezi.

 6.§ A képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében közfoglalkoztatásra éves létszámkeretet nem határoz meg. A közfoglalkoztatást pályázati pénzeszközök bevonásával kívánja megvalósítani.

 7.§ A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2013. január 1-jétől 43.200 Ft-ban állapítja meg.                                                                          

                       

8.§ A temetési segély legkisebb összege 2013. január 1-jétől 15.000 Ft.  

 9. § (1) Az önkormányzatnak a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 2013. költségvetési évben kötelezettsége nem áll fenn.

 (2) Az önkormányzatnak a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési céljaként a 2013 költségvetési évben a Napsugár Tagóvoda csoportbővítése érdekében végrehajtandó fejlesztés szerepel 10.000 ezer Ft összegben.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő 2013. költségvetési évet követő 3 költségvetési évre vonatkozó fizetési kötelezettségét a 2013. évre tervezett hitelfelvétel megvalósulásakor, a pénzintézet által ismertetésre kerülő konstrukciók alapján állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2013. költségvetési évben közvetett támogatások nyújtását a 9. melléklet szerint tervezi.

(5) Az önkormányzat képviselőtestületének többéves kihatással járó döntései nincsenek.

                                                                                    

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

 

10.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az alpolgármestert, hogy a működési kiadások között tervezett előirányzatok felhasználásáról átruházott hatáskörben döntsenek az alábbi feladatokra biztosított keretösszegek határain belül

a) polgármester: reprezentáció, reklám- és propaganda kiadások

b) alpolgármester: egyéb különféle dologi kiadásokból kulturális rendezvények.

 (2) Az önkormányzat által támogatott civil szervezetek a részükre átadott pénzeszközök felhasználásáról kötelesek elszámolni. Az elszámolási kötelezettségnek a féléves illetve az éves pénzügyi beszámolóval egyidejűleg kell eleget tenni. Az elszámolás hiányában visszafizetési kötelezettség terheli a támogatottat.

                                                         

11.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű      pótelőirányzatok intézmények között saját hatáskörben történő felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatokról a képviselő-testületet a féléves beszámoló illetve a következő évi koncepció elfogadásakor tájékoztatni kell.

(2) A képviselő-testület költségvetési szervei által saját hatáskörben és központilag végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet a beszámoló elfogadása előtt módosítja.

 12.§ Az önkormányzat és intézménye szabadon használhatja fel a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét. A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörben történő előirányzat módosítás és az azzal egyidejűleg történő képviselő-testületi tájékoztatás után történhet.

 13.§ Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.

A képviselő-testület a pénzügyi műveletek lebonyolítását a polgármester és a jegyző közös hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésről a következő testületi ülésen tájékoztatást kell adni.

 

5. Záró rendelkezések

 

14.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

           

 

                 Dr. Farsang Zoltán                                                         Dornyi Sándor

                     polgármester                                                                              jegyző                                      

 

A rendelet kihirdetésének napja:

………………………………………………     Dornyi Sándor

                                                                 jegyző

Kápolnásnyék Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Szechenyi2020

Infrastruktúra-fejlesztés a kápolnásnyéki könyvtárban

SzechenyiTerv

Copyright 2013 Kápolnásnyék
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36(22)574-100