Menü
Üdvözöljük
Kápolnásnyék weboldalán
Sok boldogságot kívánunk minden névnaposnak!

Közéleti hírek

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő- testület megválasztandó tagjai számának megállapításáról

Kápolnásnyéki Helyi Választási Iroda Vezetője
2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.

22/574-100, e-mail: jegyzo kukac kapolnasnyek.hu

1/2019.(II.11.)

HVI vezetői HATÁROZAT


A Kápolnásnyéki Helyi Választási lroda Vezetője a  választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 306.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 3. § és 4.§-ának figyelembevételével Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete megválasztandó tagjai számának megállapítása tárgyában meghoztam a következő határozatot:
 

Kápolnásnyék Község 2019. január 1-jei lakosságszáma alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete megválasztandó tagjainak száma 6 fő.

 

A polgármesternek megválasztott jelölt a törvény erejénél fogva tagja a képviselő-testületnek.
 

E határozat a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal épületének (2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.) hirdetőtábláján, valamint Kápolnásnyék Község Önkormányzat honlapján (www.kapolnasnyek.hu) kerül közzétételre.

A határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a meghozatalától számított 3 napon belül a Kápolnásnyéki Helyi Választási Bizottsághoz címzett (2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.), de a Kápolnásnyéki Helyi Választási Irodánál (2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28., fax:22/368-018, e-mail: jegyzo@kapolnasnyek.hu) benyújtandó kifogással élhet. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. február 14-én 16.00 óráig megérkezzen, a határidő jogvesztő.

A kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon, vagy elektronikus levélben eljuttatva - lehet benyújtani. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Az eljárás tárgyánál fogva illetékmentes.

 

INDOKOLÁS


A Ve. 306. § (2) bekezdése értelmében a helyi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület, illetve a közgyűlés megválasztandó tagjainak számát. Az Övjt. 3. §-a alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni.

A Ve. 306. § (1) bekezdése szerint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv az általános választás évében január 31-ig átadja a települések, a megyék, illetve a főváros lakosságszámának január 1-jei adatait a Nemzeti Választási Iroda számára. A Nemzeti Választási Iroda a lakosságszámot három napon belül közli a helyi választási iroda vezetőjével.

A Nemzeti Választási Iroda - a központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről szóló 17/2013. (Vll.17.) KIM rendelet 1. § (2) bekezdése alapján - az általa működtetett választási ügyviteli rendszerben 2019. február 1-én közölte Kápolnásnyék Község 2019. január 1-jei lakosságszámát, amely 3856 fő.


Az Övjt. 4. §-a szerint a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:
a.)    100 lakosig            2 fő
b.)    1.000 lakosig         4 fő
c.)    5.000 lakosig         6 fő
d.)    10.000 lakosig       8 fő

Tekintettel arra, hogy Kápolnásnyék Község 2019. január 1-jei lakosságszáma 3856 fő, így a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A határozat a Ve. 306. § (2) bekezdésén, az Övjt. 3. §-án és 4. §-án alapul.

A Ve. 74. §-a szerint a választási iroda vezetőjének határozatára a 46. §, 47. §, 48. § (3) bekezdése és az 50. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

A jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a jogorvoslat benyújtásának feltételeiről való tájékoztatás a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésein, 208. §-án, 209. § (1) bekezdésén, 210. § (1) bekezdésén és 212. §-án alapul.

Az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

A Helyi Választási Iroda intézkedik a határozat nyilvánosságra hozatala iránt.

Kápolnásnyék, 2019. február 11.


Szabóné Ánosi Ildikó

HVI vezető 

Vissza

Elektronikus
Ügyintézési portál!

Keresés


Ügyfélfogadás


Hétfő:
08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Szerda:
08:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00
Péntek:
08:00 - 12:00

Kisbíró

Töltse le helyi lapunk legfrissebb kiadását
2019. április

Pályázatok


Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében

szechenyiterv

 

Infrastruktúra-fejlesztés a kápolnásnyéki könyvtárban

szechenyiterv

Kápolnásnyék Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása