Menü
Üdvözöljük
Kápolnásnyék weboldalán
Sok boldogságot kívánunk minden névnaposnak!

Közéleti hírek

HIRDETMÉNY: ÓVODAI BEÍRATÁS

A Kápolnásnyéki Napsugár Óvodában

 

1. A 2019/2020. nevelési évre az óvodai beíratás időpontja:

2019. május 6-án, 7-én és 8-án (hétfő, kedd, szerda) 8.00-16.00 óra

2. A beíratás helye: Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda, 

2475 Kápolnásnyék, Fő utca 41.

3. Az óvoda felvételi körzete: Kápolnásnyék község közigazgatási területe

4. A beíratáshoz szükséges dokumentumok: 

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító hatósági igazolvány, 
- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 
- a gyermek nevére kiállított TAJ számot igazoló kártya,
- a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

5. A beíratással kapcsolatos fontos tudnivalók:
A szülő köteles beíratni gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban!
• Az óvodai felvétel során a hatályos eljárási szabályokat kell alkalmazni.
• Be kell íratni minden gyermeket, aki 2019. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, ugyanis a nevelési év kezdő napjától 2019. szeptember 1-jétől legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Erről a Nemzeti Köznevelési törvény 49.§. rendelkezik.
• Azok a gyermekek, akik később születtek, a 3. év betöltésekor, év közben is jelentkezhetnek az óvodába, s szabad férőhely esetén nevelési év közben is felvételt nyerhetnek.
• Az óvoda 3 éves kortól a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 
• A Nkt. 8.§.2. bekezdése értelmében 2016. szeptember 1-től az óvodakötelezettség 3 éves korban kezdődik.
• A gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, az óvodai nevelés első napjától kezdődően napi négy órát köteles részt venni az óvodai nevelésben. 
• Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget eléri, tankötelessé válik abban a naptári évben, amelyben 6. életévét augusztus 31. napjáig betölti.
• Az óvoda köteles azt az óvodaköteles korú gyermeket felvenni, átvenni, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik, és ennek tényét igazolni tudja.
• Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

6. Az óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek közül a beszédfogyatékos gyermekek, az autisztikus tünetekkel rendelkező gyermekek és az egyéb pszichés zavarral küzdő gyermekek óvodai ellátását biztosítja.

7. Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető legkésőbb 2019. május 31-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.

8. A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

 

Kápolnásnyék, 2019. március 25.

 

 

                                                                       Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Vissza

Elektronikus
Ügyintézési portál!

Keresés


Ügyfélfogadás


Hétfő:
08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Szerda:
08:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00
Péntek:
08:00 - 12:00

Kisbíró

Töltse le helyi lapunk legfrissebb kiadását
2019. április

Pályázatok


Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében

szechenyiterv

 

Infrastruktúra-fejlesztés a kápolnásnyéki könyvtárban

szechenyiterv

Kápolnásnyék Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása