Menü
Üdvözöljük teszt
Kápolnásnyék weboldalán
Sok boldogságot kívánunk minden névnaposnak!

Közéleti hírek

Óvodai beiratkozás

HIRDETMÉNY

a Kápolnásnyéki Napsugár Óvodába történő beiratkozás eljárásrendjéről

 

Tisztelettel értesítjük a kedves Szülőket, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározottaknak megfelelően óvodai felvételi jelentkezést hirdetünk meg a Kápolnásnyéki Napsugár Óvodába a 2021/2022-es nevelési évre. 
Az emberi erőforrások minisztere a járványügyi helyzetre való tekintettel, a 2021/2022. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 19/2021. (III.10.) EMMI határozatában online (elektronikus) beiratkozási módra ad lehetőséget.

A beiratkozás időpontja:

2021. május 3. – 2021. május 6. napján 800- 1700 óra között

Ezeken a napokon kell jelentkeztetni azokat a gyermekeket az óvodába, akik

2021. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal

még nem rendelkeznek.

A 2018. augusztus 31. után született gyermekek 2022. szeptember 1-től óvodakötelesek.
 

A 2021/2022-es nevelési évre a beiratkozás online történik. 

A beiratkozási kérelmeket, jelentkezési lapokat a kapolnasnyeki.napsugar.ovoda@gmail.com elektronikus címre kell küldeni.

A beiratkozás módja:

A beiratkozáshoz szükséges adatlapokat (szándéknyilatkozat, óvodai jelentkezési lap) a kapolnasnyeki.napsugar.ovoda@gmail.com e-mail címen kell igényelni, majd válaszlevélben kitöltve ugyanerre a címre kell visszaküldeni.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok: (ezeket a dokumentumokat az első óvodai napon is be lehet mutatni)

  • a szülő (gondviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
  •  a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, TAJ kártyáját, oltási kiskönyv másolatát,
  • amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, akkor az igazoló dokumentumot,
  • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat, szakértői véleményeket,
  • amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a sajátos nevelési igényről, beilleszkedési-tanulási-magatartási zavar megállapításáról, az erről szóló szakvélemény.

Az Óvodavezető a gyermek óvodai felvétele tárgyában meghozott döntéséről, a döntést megalapozó indokolással, valamint a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással a beiratkozást követő 15 napon belül, legkésőbb 2021. május 21-ig írásban, e-mailben értesíti a szülőt.

Az óvodai felvételnél alkalmazandó szabályok:

Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás rendjére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.), valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) az irányadó.

Az Nkt. 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2021. szeptember 1.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

 

Az Nkt. 49.§ (1) – (3) bekezdése értelmében az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.

Az óvodába a gyermek – e törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.

 

Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről

A sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság véleményében foglaltak szerint kell biztosítani

A szülő választja ki a sajátos nevelési igényű tanuló számára megfelelő ellátást nyújtó nevelési-oktatási intézményt az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján, a szülő és a gyermek igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével.

A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek számára integrált óvodai nevelés, az önkormányzat által fenntartott intézményben az alapító okirat szerint folyik, a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján.

 

Felmentés a kötelező óvodai foglalkozások alól

 

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala adhat felmentést a gyermek óvodai foglalkozáson való részvétele alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Az a szülő, aki felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, felmentési kérelemét a tárgyév május 25. napjáig nyújthatja be a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatalához.

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti a gyermek óvodai felvételét az óvoda vezetőjénél.

 

Az óvodakötelezettség külföldön történő teljesítése

Amennyiben az óvodaköteles gyermek az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti, a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni az illetékes járási hivatalt. Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

 

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértést követ el, amely pénzbírsággal sújtható.

 

A jogorvoslati eljárás szabályai

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét.

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást indíthat az óvodavezetőnél, a jogorvoslati kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani.

Az óvodavezető döntése tekintetében a Nkt. 37. § (1-3) bekezdései, valamint 38. §-a alapján a fenntartó (jegyző) jár el és hoz másodfokú döntést. Az eljárás illetékmentes, a jegyző a döntés jogszerűségét vizsgálja. A szülő – jogszabálysértésre hivatkozással – a másodfokú döntés bírósági felülvizsgálatát kérheti a közléstől számított harminc napon belül.

 

A felmerülő kérdésekre szívesen adunk tájékoztatást az óvoda elérhetőségein
telefon: 22/ 368-275 hétköznap 9.00-15.00, valamint a kapolnasnyeki.napsugar.ovoda@gmail.com címen.

 

Kápolnásnyék, 2021. március 26.                                                    

       Podhorszki István

                                                                                                          polgármester

Vissza

Keresés


Ügyfélfogadás


Hétfő:
08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Szerda:
08:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00
Péntek:
08:00 - 12:00

Kisbíró

Töltse le helyi lapunk legfrissebb kiadását
Kisbíró - 2021.január - február

Pályázatok


 

MFP-OUF/2019 „Óvodaudvar”

Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében

szechenyiterv

 

Infrastruktúra-fejlesztés a kápolnásnyéki könyvtárban

szechenyiterv

Kápolnásnyék Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Projekt Legrad International Forum - Europe for citizens