Menü
Üdvözöljük teszt
Kápolnásnyék weboldalán
Sok boldogságot kívánunk minden névnaposnak!

 

Általános adatok
  Közzétételi egység Közzétett adat Utolsó módosítás
időpontja
Archívum
1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve,

székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,

elektronikus levélcíme, honlapja,

ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Alapadatok 2022.02.01.  
2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése

szervezeti egységek megjelölésével,

az egyes szervezeti egységek feladatai: 

Szervezeti felépítés 2022.02.01.  
3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és

az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve,

beosztása, elérhetősége

(telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme): 

Elérhetőségek 2022.02.01.  
4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve,

elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) 

Ügyfélfogadás

Ügyfélfogadási rend

2022.02.01.  
5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma,

összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Képviselő testület és bizottságok 2022.02.01.  
6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása,

felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló,

vagy alárendeltségében működő más

közfeladatot ellátó szervek megnevezése,és

1. pontban meghatározott adatai

Közfeladatot ellátó szervek 2022.02.01.  
7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve,

a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Szervezet adatai 2022.02.01.  
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye Szervezet adatai 2022.02.01  
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve Kápolnásnyéki Kisbíró 2022.02.01  
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai Szervezet adatai 2022.02.01  

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
  Közzétételi egység Közzétett adat Utolsó módosítás
időpontja
Archívum
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Magyarország Alaptörvénye

 

Magyarország helyi önkormányzatairól

 

A nemzeti vagyonról

 

Az államháztartásról

 Korm. rendelet    az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

 

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

 

A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

 

Közszolgálati adatvédelmi szbályzat

2023.11.07.  
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

1. Civil szervezetek támogatása az önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben megállapított előirányzatoknak megfelelően.

 

2. Méltányos szociális ellátások biztosítása a tárgykört szabályozó önkormányzati rendelet alapján.

 

3. Széles közösséget érintő rendezvények szervezése.
2022.02.01.  
4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

  2022.02.01.  
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények Az ellátott közszolgáltatások 2022.02.01.  
6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

  2022.02.01.  
7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Kápolnásnyéki Kisbíró

ingyenes időszaki önkormányzati lap

hozzáférés: az Önkormányzat háztartásonként 1 db újságot kézbesít a megjelenéskor, ill. elektronikus formában a www.kapolnasnyek.hu weboldalon olvasható

2022.02.01.  
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/542786

 

jegyzőkönyvek, rendeletek és határozatok: a www.kapolnasnyek.hu weboldal letöltések menüpontban található.
   
9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától előterjesztések: a www.kapolnasnyek.hu weboldal letöltések menüpontban található. 2022.02.01  
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények A www.kapolnasnyek.hu weboldalon, a Kápolnásnyéki Kisbíró újságban, valamint az Önkormányzat hirdetőtábláján (2475 Kápolnásnyék, Fő u. 28.) találhatóak. 2022.02.01  
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk www.kapolnasnyek.hu   2022.02.01  
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai   2022.02.01  
13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

298

A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének szabályzata a közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének, valamint a közérdekű adatigénylés teljesítéséről

2023.11.07  
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk   2022.02.01  
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Knyék. Község Önkormányzata

Knyék. Közös Önk. Hivatal

2024.01.29  

 

Gazdálkodási adatok
  Közzétételi egység Közzétett adat Utolsó módosítás
időpontja
Archívum
1.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Költségvetés:

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Zárszámadás:

2016

2017

2019

2020

2022.02.01.  
2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

foglalkoztatotti adatok 2022.02.01.  
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond Támogatások kedvezményezettjei 2022.02.01.  
4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

 

2022.02.01.  
6.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

86/2021.  (VII. 19.) határozat

118/2021. (IX. 27.) határozat
2022.02.01.  
8.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Bölcsőde:

Kivitelezési szerződés

Kiv. szerz. módosítása

Összegzés

2021. évi közbeszerzési terv

2022.02.01.  

Keresés


Ügyfélfogadás


Hétfő:
08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Szerda:
08:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00
Péntek:
08:00 - 12:00

Kisbíró

Töltse le helyi lapunk legfrissebb kiadását
Kisbíró 2024. május - június